Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid type wet prom. 13/12/2006 pub. 05/10/2007 numac 2007000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006003600 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het ontslag van een regeringscommissaris en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009991 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1411quater, § 2, 3, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de marine gasolie type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006023313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 24/01/2007 numac 2006023387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006023399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage voor het jaar 2006 toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging alsook de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 30/01/2007 numac 2007022063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2006003606 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 mei 1976 tot toekenning van een toelage aan de diensters van de restaurants van het Ministerie van Financiën, belast met de functies van groepsleidster type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006011560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006011577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministrieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006203716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking vallen type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006204148 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de methode voor de bepaling van de primaire energiebronnen die gebruikt worden om elektriciteit te produceren type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Directieraad van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200308 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 13/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200312 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007200195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de hulpverlening aan gedetineerden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006001036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 13/12/2006 pub. 12/01/2007 numac 2007000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 13/12/2006 pub. 19/02/2007 numac 2007000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 13/12/2006 pub. 17/01/2007 numac 2006011574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Huishoudelijk reglement van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

erratum

type erratum prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité van Overheidsbedrijven. - Erratum type erratum prom. 13/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007009083 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. - Erratum type erratum prom. 13/12/2006 pub. 27/09/2007 numac 2007009830 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. - Erratum
^