Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 13 juni 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 28 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 22 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006000878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten ten behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006007308 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003489 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006023090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006023096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006023134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006007309 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203626 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203624 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203623 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203625 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 12/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006203627 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 en herverdeling tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/10/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006031543 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2006/320 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/B van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 februari 2000 betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiëring van ondernemingen met aangepast werk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot aanwijzing van de in het **** **** Gewest bevoegde diensten met het oog op de ontvangst van de aanvragen van de **** en de **** voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006203445 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke afwijking van de vierdagenweekregeling type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203488 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203487 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203490 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van gekwalificeerde ambtenaren om te zorgen voor de uitvoering van de politiereglementen op het door de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" uitgebate vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006203489 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen betreffende de vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring in de eerste en tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203534 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de bosbrigadiers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006203781 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2006 pub. 07/02/2007 numac 2007200340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2006-2007

erratum

type erratum prom. 12/10/2006 pub. 23/02/2007 numac 2007000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Erratum
^