Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de stoomgenerator ATTSU model RL-300/12 met fabricatienummer 3425 type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van aangewezen instanties genomen in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materieel type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het kinderpark Galvanochroom 22751 met als producent Marlina type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022793 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006202925 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 betreffende de productie en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal type ministerieel besluit prom. 25/07/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 05 en 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 25/07/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006003366 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verlof- en vakantiedagen van het « Athénée Ganenou » te Ukkel voor het schooljaar 2006-2007

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 25/07/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek van Montenegro inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen, afgesloten door middel van het uitwisselen van diplomatieke nota's
^