Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006022794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009549 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 07/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van een Regeringscommissaris bij APETRA

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006202854 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage op grond waarvan de steunverlening voor tabak in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen wordt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203314 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de aanvragen om vaststelling of aanpassing van de bedrijfstoeslagrechten in 2005 door het gebruik van de nationale reserve ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de herzieningsaanvragen voor herziening van de bedrijfstoeslagrechten die aan de landbouwers voorlopig genotificeerd zijn ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006203315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende toepassing van de randvoorwaarden voorzien bij artikel 27 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en betreffende de criteria en bedragen van boetes in geval van bepaalde onregelmatigheden vastgesteld op het gebied van voornoemde regelingen type ministerieel besluit prom. 07/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006203317 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de verplichtingen inzake braaklegging bij toepassing van de bedrijfstoeslagregeling bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

decreet

type decreet prom. 07/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036112 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036280 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, opgemaakt in Montreal op 1 maart 1991 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006036307 bron vlaamse overheid Decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006036309 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036310 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen ondertekend in Brussel op 18 mei 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036312 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Sarajevo op 3 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036311 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Belgrado op 4 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036313 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Sirte op 15 februari 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036314 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Verenigde Arabische Emiraten, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Dubai op 8 maart 2004 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006036316 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 14 april 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036315 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Luxemburg op 27 mei 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036323 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036328 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kampala op 1 februari 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036329 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Protocol bij de Overeenkomst, ondertekend in Peking op 6 juni 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036327 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kinshasa op 17 februari 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036347 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de normen voor Vlaamse overheidscommunicatie en houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036441 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006202436 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type decreet prom. 07/07/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006202497 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

beschikking

type beschikking prom. 07/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031380 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, gesloten te Brussel op 19 september 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006027102 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du Troisième Age"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd lager onderwijs van type 4 gelegen te Sainte-Ode wordt toegelaten op het gebied van het « Centre Eclore » dat afhangt van de school voor gespecialiseerd lager onderwijs van de Franse Gemeenschap van Waha-Marloie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door doventolken ten laste neemt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006036349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006036651 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2006-2007 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 houdende de ordening van de bestaande afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie in studiegebieden en categorieën

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006202241 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het digitaal invoeren, het digitaal overmaken en de geautomatiseerde behandeling van de gegevens in verband met de verkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202265 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202266 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van ALE type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202268 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Gaselwest type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202270 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202271 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Interest type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Intermosane type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202274 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202273 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202275 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Sedilec type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202277 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Interlux type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006202276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2007-2011 van het stroomdistributienet van Simogel type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006202319 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder regeringscommissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "SISP du Val d'Heure, SC", te Marchienne-au-Pont type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006202756 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van uniforme verzameling gegevens over de gezondheid dat van toepassing is op de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202833 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 2004 houdende organisatie van de uniforme verzameling medische gegevens met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2007 numac 2007029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2006 pub. 19/06/2007 numac 2007035805 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel d.d. 13 maart 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/07/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen type omzendbrief prom. 07/07/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 41 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006202257 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Komen-Waasten

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 07/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036360 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen

erratum

type erratum prom. 07/07/2006 pub. 13/10/2006 numac 2006036652 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI. - Erratum
^