Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006003339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006022684 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2006 type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2006 tot uitvoering van artikel 37, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de vaststelling van het aan de ziekenhuizen toegekend forfait voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006022698 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van de leidende ambtenaren van niveau A van het Fonds voor de beroepsziekten aan een vakrichting type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006022708 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 EUR aan het « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 06/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022796 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/07/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor de Studiebeurzen en -toelagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake gas
^