Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006002089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan sommige bejaarde werklieden type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 11/10/2006 numac 2006014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de uitbreiding van de vrachtzone voor de luchthaven Brussel-Nationaal en gelegen op het grondgebied van de gemeente Machelen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006022701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1999 dat de voorwaarden en de modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert type koninklijk besluit prom. 05/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006022717 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de ambtenaren en de beambten van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Artevelde hogeschool » voor het ontwerp « Nico & Tine » type ministerieel besluit prom. 05/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202846 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202782 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen
^