Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006003258 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotie-actie, genaamd « Zomerspeelpot 2006 » type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions » type koninklijk besluit prom. 19/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006014142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de door de federale politie georganiseerde gemeenschappelijke aankopen ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de KBO en van de werking ervan type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de **** en de bijzondere **** van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036042 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202408 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

arrest

type arrest prom. 19/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006003320 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 19/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031323 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

protocol

type protocol prom. 19/06/2006 pub. 20/06/2007 numac 2007022732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. - Protocolakkoord. - Bouwkalender Interkabinetswerkgroep « Bouwkalender ». - Erratum
^