Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006007187 bron ministerie van landsverdediging Wet tot oprichting van een adviesraad « Historische Pool van Defensie » genaamd type wet prom. 14/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006007188 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating tot bepaalde politieke mandaten en houdende diverse bepalingen type wet prom. 14/06/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen type wet prom. 14/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza in 2008 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Zaragoza 2008 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een commissaris en een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai in 2010 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 03/07/2006 numac 2006011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022541 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022598 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter en de plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006022599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006022617 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 11/07/2006 numac 2006022627 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de commissie van beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 14/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006201716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg moet voldoen

arrest

type arrest prom. 14/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006202778 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen
^