Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en van de artikelen 121, § 1, 1°, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003309 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 09/08/2006 numac 2006011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 in uitvoering van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van sommige instellingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006200196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het telewerk type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het ontvangen van de verwittiging bedoeld in artikel 32bis, § 3, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 13/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006201932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de na te leven procedure bij uitzendarbeid in het kader van een erkend tewerkstellingstraject .

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006003308 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 december 1983 tot regeling van de uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006201945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

document

type document prom. 13/06/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006003301 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende delegatie voor het aanwijzen van personeelsleden van de niveaus D en C die dagelijks leiding dienen te geven aan een ploeg personeelsleden

erratum

type erratum prom. 13/06/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. - Erratum
^