Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toewijzing van de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan een vakrichting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2006 pub. 13/06/2006 numac 2006035622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven van Antwerpen type ministerieel besluit prom. 01/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202066 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdelingen 51 en 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 01/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

decreet

type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031397 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van de verplichting eensluidende afschriften van documenten voor te leggen type decreet prom. 01/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006031399 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Roemeense Regering, ondertekend te Brussel op 25 mei 2005 type decreet prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201884 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201964 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode met het oog op de versterking van het transitwoningsstelsel binnen de door de Waalse steden en gemeenten uitgevoerde huisvestingsprogramma's type decreet prom. 01/06/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006201975 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 4, 111 en 127 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

beschikking

type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031305 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1) type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende criteria inzake sociaal verantwoorde investeringen op te leggen in de overheidsopdrachten voor financiële diensten van de overheden type beschikking prom. 01/06/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006027098 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers, van de social-profitsector en van de werknemers die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegewezen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006031312 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006202021 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Theux type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006202023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Virton type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006202024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Walcourt type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006202399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het sorteren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid
^