Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011277 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen type wet prom. 10/05/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 (2) type wet prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000301 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 december 2005 tot wijziging van sommige bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 december 2005 tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 juni 2005 houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 06/06/2006 numac 2006000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006009407 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006022336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006022448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die monochloorazijnzuur bevatten type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022461 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Sint-Godelieve-Instituut in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Koninklijk Atheneum Alfred Verwée in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan BUSO Sint-Idesbald in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Sancta Maria in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022463 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Institut du Sacré-Coeur in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006022465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Institut Tremplin in het kader van de deelname aan de wedstrijd Move-Eat type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006022467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 betreffende het verbod op het gebruik en het verhandelen van dierlijke bijproducten en oliën en vetten voor de dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 10/05/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Navorsing en Actie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006003267 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn Richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden. - Verlenging overgangsperiode voor de nieuwe EU-lidstaten. - Adreswijzigingen type omzendbrief prom. 10/05/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn Richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden. - Verlenging overgangsperiode voor de nieuwe EU-lidstaten. - Adreswijzigingen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/05/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022792 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie . - Erratum
^