Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het generatiepact Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de invaliditeitsuikeringen betreft, van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten2005/23130[:pa] type koninklijk besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2005 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005021185 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2006003001 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006003068 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden-raadgevers van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200246 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige vistechnieken in de Mehaigne en in de Dijle in 2006, 2007 en 2008 type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van het vissen op sommige vissoorten in het meer van de "Doyards" in Vielsalm in oktober, november en december 2006, 2007 en 2008 type ministerieel besluit prom. 23/12/2005 pub. 28/11/2008 numac 2008000969 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036660 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 23/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid type decreet prom. 23/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006035173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 23/12/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten en houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type decreet prom. 23/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot invoering van het begrip « lichte vrachtauto » in titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 23/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip 'lichte vrachtauto' in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen, zoals opgemaakt te Brussel op 18 november 2005 type decreet prom. 23/12/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035238 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, MARPOL 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978 type decreet prom. 23/12/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, opgemaakt in Londen op 7 november 1996

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036599 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende aanwijzing van sommige ambtenaren in het kader van de bestrijding van schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006035125 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van de houders van de management- en projectleiderfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006035143 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10 van het decreet van 23 december 2005 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten en houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006035240 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10, basisallocatie 12.13 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006035189 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » en houdende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/03/2006 numac 2006035277 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2005 pub. 20/03/2006 numac 2006200517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 houdende erkenning van de centrale openbare bibliotheek van Brussel-Hoofdstad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2005 pub. 22/05/2006 numac 2006201480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot intrekking van de erkenning van de speciale openbare bibliotheek van het Rode Kruis en tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 april 1996 houdende erkenning van speciale openbare bibliotheken

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200224 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 20 maart 2001 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 23/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006021010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact. - Erratum type erratum prom. 23/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2006022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 23/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006031040 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 05/584 houdende bekrachtiging van verordening nr. 05/06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2006 type bekrachtiging prom. 23/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006031041 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 05/585 houdende bekrachtiging van verordening nr. 05/07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2005

erratum

type erratum prom. 23/12/2005 pub. 30/09/2008 numac 2008203437 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact. - Erratum
^