Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 september 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005009732 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/09/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005022761 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza en het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van pseudovogelpest type ministerieel besluit prom. 06/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005022793 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Consultatieve Commissie, opgericht krachtens artikel 63 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden

arrest

type arrest prom. 06/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005003693 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de derivatenspecialisten naar Belgisch recht en van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 06/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005003729 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 houdende aanwijzing van de leden van de « Commission CAPAES » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd

erratum

type erratum prom. 06/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005009756 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht. - Erratum
^