Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005003690 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 182 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022712 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter waarborging van het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005022744 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005022895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van een coördinerend minister voor het Vlaams ouderenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2004-2005 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van het Vlaams Ouderen Overleg Komitee als Vlaamse Ouderenraad en houdende subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036157 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036180 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende regeling van de melding aan de instelling Kind en Gezin van de opvang op bestendige wijze van kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 betreffende de adviesraad bij het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling en de subsidiëring van de Vlaamse Ouderenraad type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005036200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005036233 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratie werken aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005036245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005036251 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie van maximaal euro 500.000 aan de v.z.w. Werkgroep Immigratie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036614 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs" type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202807 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2003 houdende de Gedragscode voor de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005202970 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie inzake schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005202969 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Galilée" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de Bruxelles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Léonard de Vinci" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole E.P.H.E.C." type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Ilya Prigogine" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschaap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole ICHEC - I.S.C. ST-LOUIS - I.S.F.S.C." type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Francisco Ferrer » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Roi Baudouin" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Lucia de Brouckère » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole libre du Hainaut occidental" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Charleroi-Europe" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Mons-Borinage-Centre" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole ISELL" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole HEMES » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole UT Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Rennequin Sualem" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Ville de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole André Vésale" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Léon Eli Troclet" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Albert Jacquard" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole namuroise catholique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Robert Schuman" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Blaise Pascal" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Province de Namur" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole IESN"
^