Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 augustus 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005000316 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Jan Breydelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het voetbalstadion Den Dreef inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2004-2005 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005000583 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende maatregelen tot verhoging van de operationele capaciteit van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005002100 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de afdelingen « Maatschappelijk Welzijn » van de regionale verenigingen van steden en gemeenten voor de analyse en de doorlichting van het werkgelegenheidsbeleid van de Openbaren Centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005009712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Turnhout type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 74 op de spoorlijn 117, 's Gravenbrakel - Luttre machtigt type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 5 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, in uitvoering van artikel 15 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 en van artikel 22 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strijken, alsmede voor de depots en « shops » die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en « shops » die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een tractieonderstation te Romsée en gelegen op het grondgebied van de gemeente Fléron van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hoeilaart en Overijse, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 88 op de spoorlijn 58 Gent - Eeklo machtigt mits het aanleggen van langswegen naar privé-overweg nr. 90, op het grondgebied van de gemeente Waarschoot en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022760 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de R.T.B.F. met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 31 AUGUSTUS 2005 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden en halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar van de bedienden type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de invoering van de solidariteitstoezegging zoals voorzien in artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005202466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2005 tot vaststelling, voor het eerste semester 2005, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de sector van de elektriciens" FBZ - SSPE in uitvoering van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 23/08/2007 numac 2007000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. - Duitse vertaling van de bepalingen met betrekking tot de Codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/05/2008 numac 2008000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005003675 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het leren door taalbad

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005022762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 31/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005022763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de begrippen gebruikt in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/08/2005 pub. 13/09/2005 numac 2005202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

erratum

type erratum prom. 31/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Erratum type erratum prom. 31/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Erratum type erratum prom. 31/08/2005 pub. 22/08/2006 numac 2006012400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. - Errata
^