Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005003573 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6 van de wet van 21 juni 2005 houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernsey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden type koninklijk besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005003575 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 ter uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, eerste streepje, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing en van artikel 338bis, § 1, vierde lid, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005003574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 1, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005002079 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het uitgebreid wegingscomité type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Middenstand vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

decreet

type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool type decreet prom. 27/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de radio-omroep en de filmvoorstellingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/06/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005023037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^