Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005003588 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste addendum bij de 5e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 5.1" type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan transfusie-instellingen voor het jaar 2005 en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de toekenning van een subsidie aan transfusie-instellingen voor het jaar 2004 en houdende regularisatie van de subsidie 2002 type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005022553 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Erreurs médicales" type koninklijk besluit prom. 17/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005022554 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Medisch falen"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005022504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005022505 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005035787 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12 van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 17/06/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005035772 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met Bijlage V en Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het leren door taalbad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenvoeging van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap van Arlon-Musson-Athus en van Virton

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005035812 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidie projectfinanciering voor Regionale Technologische Centra type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005011289 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Omzendbrief. - Environment Information System
^