Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005003569 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de rentemarkt type koninklijk besluit prom. 14/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/06/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007160 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 14/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de vragenlijsten voor de inzameling van gegevens betreffende elektriciteit, warmte en aardgas type ministerieel besluit prom. 14/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/06/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005035811 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van een examencommissie belast met het organiseren van examens voor de uitreiking van het getuigschrift van bekwaamheid tot het verstrekken van onderwijs en opvoeding aan abnormale kinderen

erratum

type erratum prom. 14/06/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata
^