Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005003535 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 05/07/2005 numac 2005022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor pensioenen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 02/06/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Fonds voor de beroepsziekten in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 02/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202182 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdelingen 10 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

arrest

type arrest prom. 02/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005003549 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de lijst van de beleggingsondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met sociaal oogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de v.z.w. De Stadswinkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor Gewestelijke Ambtenarenzaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen van openbaar nut, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 02/06/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005009454 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief. - Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen van openbaar nut, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen

erratum

type erratum prom. 02/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor pensioenen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. - Erratum
^