Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005009469 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid, en § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 30/05/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005009489 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 30/05/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005022464 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie. - Medisch aanbod

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003525 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202187 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/05/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202917 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad
^