Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 14/01/2005 numac 2005009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 28/01/2005 numac 2005011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 21/01/2005 numac 2005022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 18/01/2005 numac 2005022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 26, § 4, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 02/02/2005 numac 2005022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3 % - 28 maart 2010 » type ministerieel besluit prom. 12/01/2005 pub. 10/02/2005 numac 2005027012 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de plaatsen op de bevaarbare stukken van de « Semois » waar pleziervaartuigen geladen en afgeladen mogen worden

erratum

type erratum prom. 12/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 12/01/2005 pub. 07/04/2006 numac 2006000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Erratum type erratum prom. 12/01/2005 pub. 27/04/2007 numac 2007022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclaruur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum
^