Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 23/12/2004 pub. 27/12/2004 numac 2004014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005003019 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over de aanvragen om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005007023 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2005 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2002 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en het huren van zalen van het Planetarium type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 11/01/2005 numac 2005022016 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van fytosanitaire controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles type ministerieel besluit prom. 23/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2005022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest

type arrest prom. 23/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031040 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/633 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2004. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005031005 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004 type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 23/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031037 bron ministerie van brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algmene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027301 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027302 bron ministerie van het waalse gewest Besluit tot vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van het inkomstenverlies dat de gemeenten wegens de liberalisering van de elektriciteitsmarkt lijden type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004203851 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het "Comité régional du Trésor" type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005027040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie tot erkenning van de invoegbedrijven

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2004 pub. 04/05/2005 numac 2005033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2004 pub. 11/05/2005 numac 2005033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2005200012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2004 pub. 16/02/2005 numac 2005200487 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie tot erkenning van de invoegbedrijven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2004 pub. 05/08/2005 numac 2005200606 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2003 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie voor de Erkenning van de Bekendheid op het gebied van de vertoningskunsten en de verspreidings- en communicatietechnieken, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005 type overeenkomst prom. 23/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005

erratum

type erratum prom. 23/12/2004 pub. 14/02/2005 numac 2005007048 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2005 . - Erratum

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 23/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005031041 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 04/635 houdende de bekrachtiging van verordening nr. 04/09 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 3 en C voor het dienstjaar 2004

document

type document prom. 23/12/2004 pub. 12/07/2005 numac 2005033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 februari 1996 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten

erratum

type erratum prom. 23/12/2004 pub. 09/05/2011 numac 2011202107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum
^