Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004011539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Bouw type koninklijk besluit prom. 10/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007319 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2005 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenheden type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004011540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004022951 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 2004 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004022976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005035185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen, over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 1 juli 2004 tot 31 december 2004 type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200064 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het Laboratorium voor Wilde Fauna en Jacht van het Centrum voor Natuur-, Bos- en Houtonderzoek ertoe gemachtigd wordt dieren van de soort Ree tijdelijk te vangen in sommige jachtgebieden voor wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 25/01/2005 numac 2005200077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 10/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005200082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 10/01/2005 numac 2004036913 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2005035123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/02/2005 numac 2005035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lijst van onroerende goederen die in beheer worden gegeven aan het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, respectievelijk aan het extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 17/02/2005 numac 2005035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 01/03/2005 numac 2005035228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lijst van roerende goederen die in eigendom worden overgedragen aan het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, respectievelijk aan het extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 betreffende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 20/05/2005 numac 2005035561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 15/07/2005 numac 2005035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2004 pub. 29/07/2005 numac 2005035889 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2004 pub. 11/03/2005 numac 2005200610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Media-opvoeding

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 10/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005200744 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tot instelling van een Gemeenschappelijke Thesaurieraad voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap
^