Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003481 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanstelling in de graad van commissaris van politie of van hoofdcommissaris van politie in de schoot van de dienst enquêtes van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 10/02/2005 numac 2004012384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de sectorale fondsen en de beheerscomités Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 06/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004203487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 17/12/2004 numac 2004000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 17/12/2004 numac 2004022973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het stageverslag als bedoeld in de artikelen 38, 41, 43 en 44 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005200066 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200230 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 06/12/2004 pub. 04/02/2005 numac 2005200229 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 06/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2004033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 06/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 06/12/2004 pub. 24/05/2005 numac 2005033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2004 pub. 08/03/2005 numac 2005200417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2004 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Institut supérieur d'architecture de la Communauté française "La Cambre" "

erratum

type erratum prom. 06/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004023010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata
^