Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004003473 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 05/12/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot herstructurering van wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company en Belgocontrol type wet prom. 05/12/2004 pub. 20/06/2005 numac 2005003553 bron federale overheidsdienst financien - Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van wettelijke bepalingen van 1 september 2004 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004000624 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 tot toekenning van een verwarmingstoelage voor de winter van 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 17/12/2004 numac 2004000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot uitvoering van artikel 94octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 14/12/2004 numac 2004000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 17/12/2004 numac 2004000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor de jaren 2002 en 2003 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid », afgekort « I.S.I.B. », om bij te dragen in de kosten van laboratoria belast met onderzoeken betreffende de brandvoorkoming type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004002100 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een gentegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004002149 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 68quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004002150 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004002152 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004002159 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteambtenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 17/12/2004 numac 2004003465 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake de verlichting van de schulden van de lage inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003471 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003470 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 oktober 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004011525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van rechtskundige bijzitters en van de plaatsvervangend rechtskundige bijzitters in de Provinciale Raden van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hernieuwing van de benoeming van twee leden van het college van commissarissen van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004014274 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federale Participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/12/2004 numac 2004022890 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 01/03/2005 numac 2004022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004022982 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Sensibilisation au Don d'Organes" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Ligue des Usagers des Services de Santé" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004022983 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2004 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Ligue des Usagers des Services de Santé" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004022988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2004 type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022994 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Medisch falen" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2004022995 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Erreurs médicales" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004023002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2004 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 07/02/2005 numac 2004023037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5 000 EUR aan « Forum des Juges de l'Union europénne pour l'Environnement a.s.b.l. » type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004203506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het ceramiekbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 06/05/2005 numac 2005000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 06/05/2005 numac 2005000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan het « Nationaal Fonds voor hulpverlening aan brandweerlieden » type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005022010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. "Association pour la lutte contre le SIDA" type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005022011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 67.000 EUR aan de « v.z.w. Climate Action Network Europe » type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 16/11/2017 numac 2017040810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2004 pub. 14/02/2005 numac 2005200301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 05/12/2004 pub. 26/01/2005 numac 2005011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van rechtskundige bijzitters en van de plaatsvervangend rechtskundige bijzitters in de Provinciale Raden van de Orde van Architecten. - Erratum
^