Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004007316 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2004 - januari 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004027288 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004036820 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 19/09/2005 numac 2005022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van bepaalde weefselbanken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027254 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004027287 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027295 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de opdrachthouder van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031567 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de regeringscommissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende ontslag en benoeming van de commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031581 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Regering, bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031580 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004203813 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning een premie voor de technische aanpassing van de Waalse binnenvaartvloot type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004203817 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een subsidie voor de ontwikkeling van container-lijndiensten over de bevaarbare waterwegen in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004203818 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een premie aan de ondernemingen die investeringen verrichten voor de ontwikkeling van het vervoer over de bevaarbare waterwegen type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004203852 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers voor het jaar 2004 type besluit van de waalse regering prom. 02/12/2004 pub. 04/03/2005 numac 2005027150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société régionale d'Investissement de Wallonie »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 10/02/2005 numac 2005031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 10/02/2005 numac 2005031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 10/02/2005 numac 2005031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de raad van Bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2004 pub. 28/09/2006 numac 2006031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de ambtenaar belast met het behandelen van de beroepen tegen de beslissingen van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 02/12/2004 pub. 28/10/2005 numac 2005031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van ordonnantie tot geldigverklaring van het besluit van 12 september 2002 houdende het gewestelijk ontwikkelingsplan
^