Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004003444 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 80, eerste lid, van het Wetboek der successierechten type wet prom. 10/11/2004 pub. 18/02/2009 numac 2004015221 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Talinn op 11 juni 2001 (2) type wet prom. 10/11/2004 pub. 06/01/2005 numac 2004015220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale Akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart veralgemeend in te voeren type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende suikers type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot wijziging van sommige bepalingen, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Regie der Gebouwen en houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004007282 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004009789 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Usama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 20/01/2005 numac 2004011514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Bouw type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende een verbod op hulp en bijstand in verband met militaire activiteiten aan Usama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004021155 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 23/11/2004 numac 2004022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, ter verduidelijking van de dagen arbeidsonderbreking ingevolge economische werkloosheid, in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders en leerling-arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004202732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004202869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004202899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2003 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004202904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004202936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijdse werk type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004202948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004202947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004202966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/12/2004 numac 2004202994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004202996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2003 en 2004 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004203041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de groentennijverheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004203044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004203042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 16/12/2004 numac 2004203045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de groenteverwerkende nijverheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 24/01/2005 numac 2004203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel in het Paritair Comité voor het garagebedrijf type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004203054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling voor 2004, van de wijze van financiering, de begunstigden, het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van het ristorno op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004203043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2004, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de bedrijfstak type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, houdende invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2004, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 18/02/2005 numac 2004203055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot uitvoering van artikel 8, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002 tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 21/12/2004 numac 2004203058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 14 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004203065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004203067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor toeristische attracties type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 29/12/2004 numac 2004203070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 17/03/2005 numac 2004203069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004203088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de suikernijverheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004203217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004203215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van arbeiders van de voedingsnijverheid in 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004203435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 10/11/2004 pub. 03/01/2005 numac 2005202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in de sociale werkplaatsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004003438 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Afdeling Prijzen en Mededinging, bedoeld in artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur voor de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 07/01/2005 numac 2004031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van formulier voor de inleiding van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 10/11/2004 pub. 06/12/2004 numac 2004036806 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden II, IV

decreet

type decreet prom. 10/11/2004 pub. 15/12/2004 numac 2004027248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 10/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004203609 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto (1)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2004 pub. 01/12/2004 numac 2004203538 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Moeskroen-Komen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004203584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toepassing van de vrijwillige etikettering van het rundvlees type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004203600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2003-2010 voor het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet van ELIA wat betreft de werkzaamheden voorzien tot eind 2005 type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004203709 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale reservaat "des Burettes"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2004 pub. 06/07/2005 numac 2005031135 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/902 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2004 houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juni 2003 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, gewijzigd door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 mei 2004

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004002132 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Omzendbrief nr. 550 - Informatie aangaande sommige technische aanpassingen aan de personeelsplannen 2005 met betrekking tot de loopbaan A2004/02132 type omzendbrief prom. 10/11/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 550. - Informatie aangaande sommige technische aanpassingen aan de personeelsplannen 2005 met betrekking tot de loopbaan A. - Erratum

erratum

type erratum prom. 10/11/2004 pub. 09/02/2005 numac 2005031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur voor de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. - Erratum type erratum prom. 10/11/2004 pub. 02/02/2005 numac 2005031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van formulier voor de inleiding van een aanvraag voor een sociale woning. - Erratum
^