Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2004 pub. 26/10/2004 numac 2004003409 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de verhuis van verschillende federale overheidsdiensten, het initiatief inzake verlichting van de schulden van de lage-inkomstenlanden en andere diverse type koninklijk besluit prom. 27/09/2004 pub. 26/10/2004 numac 2004003410 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en hoofdcontroleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 27/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004003402 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 juli 2004 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en over het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004022790 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type ministerieel besluit prom. 27/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004036524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/09/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004022764 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot bepaling van werkplaatsnormen voorzien in de artikelen 80bis, 84bis en 85bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^