Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004022742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 72bis, § 2, vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 15/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004022768 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de terbeschikkingstelling van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 15/09/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004203842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française »

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/09/2004 pub. 25/11/2004 numac 2004022879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^