Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004011364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen type wet prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004022758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot toekenning van een Copernicuspremie aan bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 januari 2004 tot coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het ministerieel besluit van 27 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2004 tot vaststelling van de lijst van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 juni 2004 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 mei 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de Federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken II, III en IV van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat en het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 februari 2004 houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de beslissing om de elektronische identiteitskaart veralgemeend in te voeren type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1984 betreffende de afgifte van **** voor vreemdelingen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake de levering van formulieren van de **** voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de bevordering van de hulpagenten van politie naar het basiskader door aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de installatie van het ASTRID-systeem te ondersteunen. type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2004 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van de **** van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de verkiezingen van 18 mei 2003 met het oog op de vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de openbare loterij, genaamd « 2005 For Life », alsook van soortgelijke openbare loterijen die betrekking hebben op een ander jaartal en een naam dragen die met dat jaartal overeenstemt type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 7, 10, 19, 47 en 50 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004009538 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van verordening nr. 2157/2001 van de raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot invoering van een recht op outplacement voor werknemers type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, wijzigende de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 12 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de opzegtermijnen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende vormings- en tewerkstellingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet voor de werknemers tewerkgesteld in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de opzeggingstermijnen van de arbeiders en arbeidsters type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, de preventie vrijwaring van het concurrentievermogen en de vormingsinitiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandstalige centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende invoering voor de jaren 2003-2004 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende vorming tot de job van hardsteenarbeiders type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de minimumlonen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met ingang van 1 oktober 1997 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 13 en 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groenteconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004012303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de voedingsnijverheid" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de afgifte van scheepsafval en ladingresiduen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004014194 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 15/09/2004 numac 2004022731 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004022757 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de omzetting van de richtlijn 2000/79/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004202558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van artikel 8 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 11 juni 2001 (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting uit het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie, in uitvoering van artikel 15 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2003 en van artikel 22 van de basis collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 21/10/2004 numac 2004202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 1979, houdende coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake de inspanningen voor vorming en opleiding ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden der bewakingsdiensten in de privésector type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale vrede, syndicale premie en syndicaal vormingsfonds type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004202607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004202611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de invoering van nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de graduele toepassing voor sommige ondernemingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en overlonen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2000, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2003, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de bedrijfstak type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het « Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen » type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid in uitvoering van artikel 6 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 13 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2003 en 2004 in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 16 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende dienstverplaatsingen en overplaatsingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten autocardiensten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de initiatieven ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uitsluiting uit het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002 houdende invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot verlenging van verscheidene collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de bevordering van de opleiding en vorming van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toeleveringsbedrijven type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding in uitvoering van artikelen 10 en 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende het akkoord 2004-2005 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/11/2004 numac 2004202663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanningen voor 2001-2002 ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de sector "milieux d'accueil d'enfants" type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming en de bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004202668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende het recht op tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten en andere bicommunautaire welzijnsdiensten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende kredieturen syndicale vorming in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen 2004 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming en regeling van de overuren type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociale Maribel" en bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, houdende reglementering van de financiële tegemoetkomingen van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het ceramiekbedrijf" ten gunste van de tewerkstelling van werknemers die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004202711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aandachtsgroepen binnen de bedrijfstak gas en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van vakopleiding voor de ondernemingen voor het inplanten en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de permanente opleiding binnen de bedrijfstak gas en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende permanente vorming type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993, tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027260 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/09/2004 pub. 23/12/2004 numac 2004027267 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004
^