Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 26/07/2004 numac 2003201498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag van twee leden en de benoeming van één lid van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004022544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004022573 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004022605 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de openbaarmaking van de studies, rapporten en analyses van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004022648 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004200701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2003 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, ter financiering van de dienstencheques, bedoeld in artikel 66, § 1, zesde lid, van de programmawet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de financiële instellingen en het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het raam van de eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 29 maart 2000 (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de landbouw betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 1997 betreffende de nieuwe arbeidsregelingen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de mogelijkheid tot behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot berekening van de aanvullende vergoeding in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de organisatie van de arbeid op zaterdag bij de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1981 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en opleidingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot bepaling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage tot financiering van de uitbetaling van de syndicale premie voor de werknemers tewerkgesteld in de sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 2003-2004 van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 17 januari 2003 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202305 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de arbeiders van de groenteconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten en andere welzijnsdiensten gelegen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van flexibele uurroosters in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het regionaal akkoord 2003-2004 voor de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de dagbladondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het sectoraal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende het tijdskrediet, gesloten ter uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de haard- en standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met betrekking tot de toekenning van de arbeidskaart **** aan begunstigden van een tijdelijke bescherming type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de sociale vergoeding voor oudere werknemers die ontslagen zijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende een werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging in artikel 8 een derde alinea aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004202395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en de indexering voor de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 29/09/2004 numac 2004202406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de wedden en de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004202411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2002, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens voor de jaren 2003 en 2004 type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993 betreffende de toekenning van een forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2003-2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 1997 betreffende de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 januari 1998 en 10 januari 2000

arrest

type arrest prom. 15/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003305 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type arrest prom. 15/07/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004012199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

erratum

type erratum prom. 15/07/2004 pub. 23/02/2005 numac 2004022894 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden. - Erratum
^