Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004003230 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid, en 25ter, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009393 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van de laboratoria voor DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004009394 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de evaluatiecommissie voor het DNA-onderzoek type koninklijk besluit prom. 28/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004022426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003221 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004022432 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen ten aanzien van sommige uitsnijderijen van vlees van gevogelte type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035887 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004035940 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036132 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18 begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004036162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036187 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de erkenningvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036203 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036229 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036228 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen tot de tijdige voltooiing van het Project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van ondersteuningspunten in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036325 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de V.Z.W. Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van « Toerisme voor Allen » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004036405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004036493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 « Provisie voor het economisch relancebeleid » voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004036487 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van het Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap voor het vertegenwoordigen van personen met een handicap in het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg en het organiseren van trajectbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036549 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004036554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de registratie van de zorgvragen, de zorgbemiddeling, de zorgafstemming en de planning van de zorg en de bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004036583 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de wijze waarop voor de Vlaamse Gemeenschap uitvoering gegeven wordt aan de tweede fase van het Europees actieprogramma op onderwijsgebied « SOCRATES » type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036651 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de eerste, tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036708 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 22/12/2008 numac 2008204562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004014112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief. - Instructies betreffende de procedure voor indiening en goedkeuring van de Overeenkomsten inzake Verkeersveiligheid voor het jaar 2004
^