Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 27/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004201800 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van de "Tafelwijnen met geografische aanduiding" als "Vin de pays des Jardins de Wallonie" type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203101 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203295 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de « Côtes de Sambre et Meuse » erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

arrest

type arrest prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit va, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 maart 2002 tot uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 tot hervorming van de gewestelijke belastingen

decreet

type decreet prom. 27/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004027101 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek I van het Milieuwetboek type decreet prom. 27/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004027185 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie type decreet prom. 27/05/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004027245 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1999. - Addendum type decreet prom. 27/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004201577 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201826 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de integratie in het "Agence wallonne à l'Exportation" van de naar het Gewest overgeplaatste personeelsleden van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (1) type decreet prom. 27/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201833 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201952 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales om het inzage- en bezoekrecht van de gemeenteraadsleden van de verenigde gemeenten te organiseren type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201979 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte type decreet prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004201981 bron ministerie van het waalse gewest Decreet waarbij de gevolgen van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte van toepassing worden gemaakt op de gewestelijke belastingen type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201982 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gelijke behandeling inzake tewerkstelling en beroepsopleiding type decreet prom. 27/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202040 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende aanvulling van artikel 85 van de nieuwe gemeentewet type decreet prom. 27/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202357 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het tweede protocol betreffende het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, opgemaakt te Den Haag, op 26 maart 1999 type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004202447 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1999 type decreet prom. 27/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202454 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten « Espaces-Rencontres » (1) type decreet prom. 27/05/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004202463 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202464 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de modaliteiten voor de toekenning van middelen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de werkgevers van de onderwijssector overeenkomstig artikel 4 van het Waalse decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden en door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type decreet prom. 27/05/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202465 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de ontwikkeling van overlegde beleidslijnen inzake de alfabetisering van volwassenen en de financiering 2003 en 2004 van de samenwerking in het kader van de gekruiste beleidsvoeringen, gedaan te Namen op 19 december 2003 type decreet prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202631 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van het toerisme type decreet prom. 27/05/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004202818 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004027158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027169 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de termijnen voor het opstellen van het voorontwerp van plan van de centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de controlemodaliteiten voor de Inspecteur van Financiën bij het 'Institut du Patrimoine wallon' type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de 'Conseil consultatif wallon des personnes handicapées' type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027196 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027195 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027194 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de adviesraad voor individuele integratiehulp van het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées'

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Grondelwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 februari 1971

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004031330 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/80 van het College van de Franse Gemeenschap tot bevordering van de beroepsintegratie van de gehandicapten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-20b « HELIHAVEN », tot volledige wijziging van het bij koninklijk besluit van 28 april 1982 vastgesteld bijzonder bestemmingsplan nr. 46-10 en eveneens tot gedeeltelijke wijziging van het BBP nr. 46-21, vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 februari 1967 en vervolgens herhaaldelijk gewijzigd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret » van de Gemeente Schaarbeek, dat de huizenblokken 59-Zuid, 61-Zuid, 62, 63 en 64 omvat (begrensd door het Gaucheretplein, de Philippe Thomaslaan, de Vooruit-gangstraat, het Solvayplein, de Gaucheretstraat, de Gogierstraat, de Koning Albert II laan en de Helihaven-laan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004031307 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omzettend van richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omzettend richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de bemiddelingsprocedure en de werking van de Geschillenkamer bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in artikel 17 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004031352 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/838bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bescherming van het onderwijzend en gelijkgesteld personeel en het personeel van de psycho-medisch-sociale centra tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004031354 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 maart 1993 betreffende het statuut van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004031331 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2002/885 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 oktober 2002 betreffende de verloven van korte duur toegestaan aan de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie toepasbaar maakt op de contractuelen van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004201801 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de benaming en de erkenningsvoorwaarden van de in het Waalse Gewest geproduceerde wijnen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004201825 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201837 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van artikel LI.TXVIII.CIII.7 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode Overgangsmaatregelen met betrekking tot de proeven voor de overgang naar het hogere niveau type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004201905 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2003 ter aanwijzing van de badzones en houdende verschillende maatregelen voor de bescherming van het zwemwater type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201983 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vernieuwing van de leden van de Beheerscommissie voor het "Parc naturel de la Vallée de l'Attert" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202015 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van gekwalificeerde personeelsleden om te waken over de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet dat uitgebaat wordt door de openbare vervoersmaatschappij Namen-Luxemburg en tot intrekking van het mandaat van een personeelslid van TEC Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202017 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning als ontwerper van gemeentelijke mobiliteitsplannen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004202016 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van de uitwerking van gemeentelijke mobiliteitsplannen en van de uitvoering van gemeentelijke mobiliteitsplannen en het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leidend ambtenaar van het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de werving van de contractuele personeelsleden van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" en hun administratieve en geldelijke toestand type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de personeelsleden van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004202058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004202064 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering waarbij de Autonome Haven van Charleroi ertoe gemachtigd wordt een partnerschap met de SARSI te sluiten met het oog op de exploitatie en het beheer van een havenzone op het grondgebied van de gemeente Tubeke type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202228 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202230 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende de metingen van de maximale geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden door de luchtvaartuigen die de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruiken type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202229 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot uitvoering van artikel 1 bis , § 3, tweede tot vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202254 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202256 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202258 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202259 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de vierde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202262 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202264 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de vierde zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202263 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Charleroi-Brussel Zuid type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202266 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202269 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202268 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202270 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de vierde zone van het plan voor de langetermijnontwikkeling van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202278 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202281 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de vierde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202279 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004202280 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202351 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de eindrekening van de « Transhennuyère » en tot overdracht van de eigendom ervan aan de « Société wallonne des Eaux » type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202356 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van vertegenwoordigers binnen de oriëntatiecomités van de 'Société wallonne du Logement', de 'Société wallonne du Crédit social', het 'Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie' en binnen het Comité van het sociale beleid bij genoemd Fonds type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202364 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004202363 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van commissarissen van de « Société wallonne du Logement » binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004202410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Begeleidingscomité van de opleidingscheque type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202584 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004202590 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de vergoedingen en presentiegelden van de commissaris van de Waalse Regering binnen het Consortium voor de validering van de competenties type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1977 betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden waaronder de invoegbedrijven erkend en gesubsidieerd worden type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de erkenning van geïntegreerde gezondheidsverenigingen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor de tijdelijke opslag op bouw- of sloopwerven van niet-gesorteerde afvalstoffen bedoeld in rubriek 45.92.01 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202633 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden i.v.m. zeef- en breekmachines op werf bedoeld in rubriek 45.91.02 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202839 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202861 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de nadere regels voor de toepassing van de steunregeling in de sector zaaizaad type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004203025 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit overeenkomstig de Verordening nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203259 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het Beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées »

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

document

type document prom. 27/05/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen

erratum

type erratum prom. 27/05/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen. - Erratum type erratum prom. 27/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202853 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende steun aan de landbouw. - Erratum type erratum prom. 27/05/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005200221 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van de "Tafelwijnen met geografische aanduiding" als "Vin de pays des Jardins de Wallonie". - Erratum type erratum prom. 27/05/2004 pub. 01/04/2005 numac 2005200860 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt. - Errata
^