Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging op het vlak van de solvabiliteitsmargevereisten van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging op het vlak van de solvabiliteitsmargevereisten van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen type koninklijk besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren type koninklijk besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004003239 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 26/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de commissie voor de goedkeuring van diploma's die academische graden bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing en erkenning van assessoren binnen de raad van beroep voor de "Universités de Liège et de Mons-Hainaut" en voor de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux"

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 januari 1999 houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 26/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging op het vlak van de solvabiliteitsmargevereisten van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Erratum type erratum prom. 26/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, met toepassing van artikel 35ter, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^