Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004002057 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot bepaling, bij toepassing van artikel 29bis, § 1, eerste lid, a), van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, van de voorwaarden en modaliteiten voor de overdracht van de dossiers inzake voorschotten op onderhoudsgeld toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bij toepassing van de artikelen 68bis tot 68quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan de dienst voor alimentatievorderingen van de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 25/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004002056 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels tot vaststelling van de boekhoudkundige situatie met het oog op de toekenning van de toelage van de federale Staat inzake voorschotten op onderhoudsgeld, toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bij toepassing van artikelen 68bis en volgende van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004007132 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit bepalende de materies in het Engels onderwezen aan de Koninklijke Militaire School

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming voor de examenperiode juni 2004 van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma landmeter-expert onroerende goederen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004201903 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de "Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende rangschikking van de cursussen in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Overheidsopdrachten. - Omzendbrief Gevolgen van de prijsstijging van het staal. - Duitse vertaling

bijakte

type bijakte prom. 25/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interministeriële conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het Protocolakkoord nr. 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de uitvoering van punt 9, van dit protocol : de overdracht en de uitwisseling van gegevens tussen de diensten van de Federale Overheid en de diensten van de Gemeenschappen en Gewesten
^