Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 4, 89 en 90 van het koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004002058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de commissie voor taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004007147 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004007146 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van twee vice-voorzitters van de Raad van Beheer van het Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor de arbeiders van de voedingsindustrie (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de forfaitaire vergoeding voor deelname aan informatievergaderingen en opleidingen ingericht door de syndicale organisaties type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot oprichting van een vakbondsafvaardiging in de sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende gemeenschappelijke bepalingen aan de collectieve arbeidsovereenkomst voor officieren en scheepsgezellen ingeschreven in de Belgische Pool der zeelieden ter koopvaardij tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van taxi's en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur" inzake toekenning van een aanvullende sociale uitkering en getrouwheidspremie type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de terugbetaling van de beroepshalve gemaakte reiskosten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders die in dienst treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid in uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de inning van een bijdrage van de werkgevers aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" voor dagen gepresteerd door interim-arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het voltijds brugpensioen in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vervoerskosten in uitvoering van artikel 18 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, betreffende de classificatie en loonsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de invoering van een eindejaarspremie in de door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" erkende beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het diamantzagen (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende overwerk bij uitvoering van urgentieopdrachten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in de sector van de diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1994 houdende toekenning van een eindejaarstoelage (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen voor werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsregeling met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten in uitvoering van artikel 19 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1991 tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de onder- voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004035992 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004036303 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004036304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques

decreet

type decreet prom. 19/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling type decreet prom. 19/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van een « Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » (1) type decreet prom. 19/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest met betrekking tot het ontwikkelen van in overleg bepaalde beleidskeuzen inzake volwassenenalfabetisering en de financiering in 2003 en 2004 van de samenwerking in het raam van gekruiste beleidskeuzen, gedaan te Namen op 19 december 2003 type decreet prom. 19/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radiotélévision belge de la Communauté française » (1) type decreet prom. 19/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de personeelsleden die een bevorderings- of een selectieambt tijdelijk uitoefenen zonder onderbreking sedert 1 januari 2004 in het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 19/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een erkenningsprocedure voor multimediaproducten met erkende pedagogische inslag type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de nadere regels voor de toekenning van tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door werkgevers van de onderwijssector overeenkomstig artikel 4 van het Waals decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Management School bij de Université de Liège type decreet prom. 19/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Waarborgfonds voor contractuele navorsers type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 19/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties type decreet prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de onderhandeling in de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201785 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201916 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Laurent Monniez, Regeringscommissaris bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance » en houdende benoeming van diens vervanger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004201999 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de overeenstemmingslijst vastlegt tussen de oude en de nieuwe academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de samenstelling en de organisatie vastlegt van de examencommissie die de attesten van toelating tot de bijzondere beroepstitels van de medische wetenschappen en de tandheelkunde uitreikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor dragers van academische graden uitgereikt buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie met toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

erratum

type erratum prom. 19/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerkosten in uitvoering van artikel 19 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003. - Erratum type erratum prom. 19/05/2004 pub. 22/06/2005 numac 2005029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties. - Erratum
^