Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. - Bericht voorgeschreven door artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen type wet prom. 11/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. - Bericht voorgeschreven door artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 70 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de zekerheden die inzake accijnzen worden opgelegd aan de erkend entrepothouder en het geregistreerd bedrijf type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste aanvulling van het Beheersprotocol tussen de Staat, de HST-Fin, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Federale participatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004021070 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van dit artikel type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004022401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beëindiging van de inning van de bijdragen door de slachthuizen ten laste van de rundveehouders volgens de modaliteiten van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan transfusie-instellingen voor het jaar 2004 en betreffende de regularisatie van de subsidie 2002 type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines en polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004022414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004022418 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004022382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2004 houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedproducten type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203029 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 11/05/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004203030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004201749 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Institut supérieur d'architecture de la Communauté française "La Cambre"

bericht

type bericht prom. 11/05/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het College van deskundigen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestraden van 13 juni 2004 type bericht prom. 11/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Geautomatiseerde stemming. - Samenstelling van het college van deskundigen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestraden van 13 juni 2004. - Erratum
^