Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 12, § 3, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid in uitvoering van artikel 12, § 2 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 15, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de aanvullende sociale toelage voor de werklieden en werksters van de ondernemingen van leerlooierij, zeemtouwerij en witlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie in geval van sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten, vaderschaps- en adoptieverlof en ouderschapsverlof in de koopvaardijsector type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoerings-modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat betreft de berekening van de vakantieduur van de arbeider of leerling-arbeider type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37septiesdecies, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2004 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" (1) type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "sociaal fonds" type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de loontoeslag voor bepaalde arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de loonvorming, in uitvoering van artikel 2 van het centraal akkoord 2001-2002 van 19 juni 2001 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004200819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de eerste actualisering van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004200829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de wijziging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de procedures inzake invoering en onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 25/05/2004 numac 2004200958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004201132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor de valide werknemers op 58 jaar - Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie F.E.E./R.T.D. type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van artikel 18 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot organisatie van de opleidings- en tewerkstellingsakkoorden in de bouw van de jaren 1999 en 2000 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035761 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/05/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004203019 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs van 22 november 2002 betreffende het statuut van de vakvereniging type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004201776 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004201786 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het behalen van overgangsrechten voor inschrijving in de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het boekhoudplan, de waarderings- en afschrijvingsregels van het Etnic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004201630 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004201922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap over de toepassing van artikel 79, § 2, lid 2, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201995 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van examens voor de toekenning van het getuigschrift van grondige kennis van een taal met het oog op het geven van taallessen door middel van onderdompeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de methode voor het bewijs van de functionele kennis van de Franse taal

erratum

type erratum prom. 05/05/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 12, § 3 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 . - Erratum type erratum prom. 05/05/2004 pub. 19/05/2004 numac 2004021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. - Erratum type erratum prom. 05/05/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de opleidingen en kwalificaties van het personeel van opvangvoorzieningen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen. - Erratum
^