Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/10/2003 numac 2003000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 06/11/2003 numac 2003000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 juni 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 2000 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor het personeel van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het sStafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddenschalen voor de graden van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type koninklijk besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitstel van het koninklijk besluit van 27 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en tot uitstel van het koninklijk besluit van 22 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 betreffende de financiële betrekkingen met Birma/Myanmar type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vereisten inzake voortgezette opleiding voor bevorderingen door verhoging in graad van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003007233 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de examencommissie, het programma en de organisatie van de bekwaamheidstests voor de bevordering door verhoging in weddenschaal voor bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003022774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022784 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees Netwerk voor Informatie over Drugs en Drugsverslaving type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003022793 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 18/08/2003 numac 2003022795 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003022807 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Franstalige ombudspersoon zoals bedoeld in artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt type ministerieel besluit prom. 07/07/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003027702 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 september 2001 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de datum en de plaats van het bijzonder toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen

erratum

type erratum prom. 07/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003022852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^