Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting van de bedragen uitgedrukt in Belgische frank naar de euro, voorkomend in sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing voor het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw sectie monteerders van bruggen en metalen gebinten type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003022261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1999 betreffende de toepassing van de regeling der plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen op de begunstigden van het bestaansminimum en op de personen van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het bevolkingsregister, die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het bestaansminimum en gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003200385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het raam van het recht op zorgkrediet en het recht op loopbaankrediet in de sociale werkplaatsen, gesloten in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 29 maart 2000 type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de carensdag type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003200387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003200393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003200391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage voor de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003200394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot invoering van een eenmalig sociaal voordeel ter gelegenheid van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003200395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende koppeling van de lonen en vergoedingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003200398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003200400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de elektronische communicatiemiddelen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003200424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003200422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werknemers tewerkgesteld aan vervoersactiviteiten van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003200423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 07/04/2003 numac 2003000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2001 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003027284 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027519 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027524 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027523 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

decreet

type decreet prom. 14/03/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds type decreet prom. 14/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003035354 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003035334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003035345 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 houdende de vaststelling van de procedure van het Vlaams Commissariaat voor de Media en houdende de aanvullende kwalificatiecriteria om te worden erkend als landelijke radio-omroep type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003035373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet houdende ondersteuning van de Federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk en houdende ondersteuning van de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003035389 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van ondernemingen voor het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard die gefinancierd wordt door de dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2001 tot vaststelling van de salarisschalen van het assisterend academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003035699 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot vaststelling van de niveaus, de graden en de daaraan verbonden salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003035701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003035702 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003035703 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de concordantie van de specialiteiten in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003200506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, houdende uitvoering van artikel 9 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200556 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de verzorgingsinstellingen
^