Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2002010162 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hoofdplaats van het kieskanton Oosterzele vervangen wordt door Merelbeke type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003011090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen en vergoedingen aan de enquêteurs belast met de uitvoering van de proefenquête over de inkomsten en de levensomstandigheden type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003022077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 04/02/2003 pub. 13/02/2003 numac 2003022127 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** type ministerieel besluit prom. 04/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022164 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003003098 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/02/2003 pub. 26/09/2003 numac 2003033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 18 maart 2002 betreffende de infrastructuur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/02/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 536 - Normen van sociale programmatie toepasselijk op de gemene graden van niveau D en op de weddenschaal 22B
^