Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 27/01/2003 numac 2002000902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt geregeld type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 21/12/2002 numac 2002021479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/12/2002 numac 2002023017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de autonome overheidsbedrijven bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002023015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 betreffende de invoering van een premiestelsel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten type koninklijk besluit prom. 02/12/2002 pub. 15/01/2003 numac 2003002001 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002003501 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 10/02/2003 numac 2003021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 07/02/2003 numac 2003027080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027093 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/12/2002 pub. 13/02/2003 numac 2003027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

decreet

type decreet prom. 02/12/2002 pub. 28/02/2003 numac 2003033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 02/12/2002 pub. 21/05/2003 numac 2003033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgevenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende van de leden van de erkenningscommissie
^