Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002036485 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 17/01/2003 numac 2003022015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 07/11/2002 pub. 22/01/2003 numac 2003035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

beschikking

type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031578 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031581 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031580 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, Va, Vb, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzids, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 9 april 2001 type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een agentschap voor buitenlandse handel type beschikking prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002028096 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en -installaties type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028123 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Cerfontaine type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002028120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028127 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 1997 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002028128 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002028129 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission d'agrément des auteurs de projet" voor 2002 type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 1999 tot aanwijzing van de ambtenaren die zullen toezien op de naleving van de regels die vastliggen in het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rusthuizen, serviceflats en dagonthaalcentra voor bejaarde personen en tot oprichting van een Waalse raad voor de derde leeftijd type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002028173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het boekhoudplan dat toegepast wordt op het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002028179 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de regels voor de schatting en de bestemming van het resultaat die toepasselijk zijn op het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002028186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002028190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan de centra voor beroepsopleiding erkend door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2002 pub. 07/01/2003 numac 2002028224 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2001 tot vaststelling van de tarifering van de diensten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2000 betreffende de strijd tegen de cameraria ohridella vlinder die de paardekastanjes bedreigt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vervanging van leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2002 pub. 17/01/2003 numac 2002031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem om het bijzonder bestemmingsplan nr. 1B op te heffen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 januari 1964 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 april 1981 en het besluit van de Executieve van 21 mei 92

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/11/2002 pub. 05/05/2003 numac 2002031631 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2002 pub. 16/04/2003 numac 2003029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheidsdelegatie inzake opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden van het gewoon basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2002 pub. 27/02/2003 numac 2003029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie en het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de zonale affectatiecommissies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2002 pub. 10/04/2003 numac 2003029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot aanwijzing van de leden van het « Institut de formation en cours de carrière » en van de commissarissen van de Regering

erratum

type erratum prom. 07/11/2002 pub. 24/02/2003 numac 2003200158 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk. - Erratum
^