Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type wet prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het beginsel van non-dicriminatie ten gunste van deeltijdswerkers type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 05/03/2002 pub. 26/04/2018 numac 2018040127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002011089 bron ministerie van economische zaken, ministerie van financien en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 28/05/2002 numac 2002011116 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 24 december 1968 betreffende de vrouwenarbeid type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002014063 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende het ontslag van een lid van de dienst « ombudsman voor telecommunicatie » type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002014064 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst ombudsman voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002022193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissaris bij de V.Z.W. Pensioenfonds, Brussels International Airport Company, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 05/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002022195 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2002, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

erratum

type erratum prom. 05/03/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002012511 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers. - Erratum
^