Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 07/02/2002 numac 2001002130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 12/02/2002 numac 2001003652 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 5, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2001022120 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2002 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000089 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 december 2001 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Eupen, Lontzen en Raeren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002012292 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 122 en 125 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoering van een correctie ter compensatie van het verlies ingevolge de omzetting naar euro type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002014020 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002014038 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit de toekenning regelend van een toelage wegens buitengewone prestaties aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 03/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002014039 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit de toekenning regelend van een toelage wegens overwerk aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002035321 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de invoegwerknemers
^