Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 21/02/2002 numac 2001013254 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002011008 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST type koninklijk besluit prom. 08/01/2002 pub. 09/03/2002 numac 2002022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 25/01/2002 numac 2002000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2001 houdende bepalingen betreffende de personeelsleden van de zeevaartpolitie die naar de rijkswacht zijn overgeplaatst type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002011017 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 97 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011018 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002027218 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/01/2002 pub. 16/02/2002 numac 2002035170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojectie zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de pedagogische raad van de « Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/01/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters, de werkende en plaatsvervangende leden van de zonale inschrijvingscommissie
^