Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001001187 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001222 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 05/12/2001 numac 2001002156 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 05/12/2001 numac 2001002159 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001002167 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 05/12/2001 numac 2001002171 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001010002 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 genomen in uitvoering van artikel 243 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 04/12/2001 numac 2001010003 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001010014 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 07/12/2001 numac 2001022843 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 maart 1995 tot oprichting van de Nationale Raad voor het Bloed type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum waarop artikel 2 van de wet van 17 november 1998 tot wijziging van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring in werking treedt type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 24/11/2001 numac 2001022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001022881 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de procedureregels voor de Geschillenkamer type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2001022897 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 10/01/2002 numac 2002000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de heer Dominique Bastenier, inspecteur-generaal bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast wordt met een zending van algemeen nut bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diensten van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 12/06/2002 numac 2002022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Vlaams Huisartsen Navormingsinstituut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001011459 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 16/11/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001011518 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/11/2001 pub. 13/02/2002 numac 2001001258 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 04/01/2002 numac 2001029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een financiële instelling in het kader van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, wat de invoering van de euro betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2001 pub. 11/05/2002 numac 2002029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende overheveling van kredieten met betrekking tot het leerlingenvervoer voor het begrotingsjaar 2001
^