Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 bron ministerie van financien Wet houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten type wet prom. 13/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001002076 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003352 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uniformering van de spilindex in de materie betreffende de sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003351 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten naar aanleiding van de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003356 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de wetgeving inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen wat betreft de spilindexen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003355 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten betreffende Landbouw en Middenstand naar aanleiding van de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003359 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake justitie van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, tot wijziging van diverse bepalingen inzake de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003360 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat betreft het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003357 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen wat betreft de spilindexen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003358 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de parketten betreft type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003361 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003364 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, wat de postsector betreft type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003363 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003362 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003367 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van toepassing op de Staatsdiensten die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, met het oog op de overschakeling op de euro type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003366 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001022513 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/07/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2001 pub. 01/11/2001 numac 2001022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

decreet

type decreet prom. 13/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001035847 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de onroerende voorheffing betreft type decreet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035849 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 13/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van aflvalstoffen type decreet prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt type decreet prom. 13/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001035936 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend te Maastricht op 18 januari 2001 type decreet prom. 13/07/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding type decreet prom. 13/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek type decreet prom. 13/07/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid Erratum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2000 ter bescherming van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk om er de bestrijding van ongewenst psychologisch gedrag in te voegen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de bedragen van de vergoedingen toegekend aan de leden van de Adviescommissie ingesteld voor het onderzoek van de programmaplannen van de erkende sportfederaties en sportverenigingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001035816 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende landelijke radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001035827 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende nadere regeling van de voorwaarden om als afnemer in de zin van artikel 12 van het Elektriciteitsdecreet in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001035878 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001035908 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Elektriciteitsdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035922 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001035921 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1998 inzake interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001035968 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring tot het verlengen gedurende de periode van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002 van het project « Milieuzorgsysteem Groene School » type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001035980 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdruimtebeleid voeren als onderdeel van het jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van organisaties, belast met de ondersteuning van voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap bij de implementatie van de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001036037 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001036051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van logiesverstrekkende bedrijven, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 09/10/2001 numac 2001036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 13/10/2001 numac 2001036145 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001036155 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende invoering van de verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport voor alle Vlaamse bevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 01/11/2001 numac 2001036156 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001036213 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor inburgeringstrajecten voor meerderjarige anderstalige nieuwkomers type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001036234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de heroverweging van de budgettaire middelen door de organisatie van de ambulante begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een handicap en houdende de aanpassing van de werkingskosten van de semi-internaten voor schoolgaanden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 15/11/2001 numac 2001036247 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herallocatie van het provisioneel krediet « Inburgering » type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 15/02/2002 numac 2002035033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 14/03/2002 numac 2002035292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 09/04/2002 numac 2002035400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

erratum

type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003597 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie. - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003595 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro. - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003596 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën. - Errata type erratum prom. 13/07/2001 pub. 24/08/2001 numac 2001035983 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt. - Erratum type erratum prom. 13/07/2001 pub. 30/05/2002 numac 2002035641 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap. - Erratum
^