Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 maart 2001

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000337 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet (2)

wet

type wet prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden type wet prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000373 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de loonschalen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 18/01/2008 numac 2007001064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 15/02/2008 numac 2008000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van deel XII en deel XIII type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 26/03/2008 numac 2008000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 13/05/2008 numac 2008000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2001 pub. 01/06/2001 numac 2001029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de beoefening van de bokssport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2001 tot 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001035409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van artikel 107 van het bosdecreet van 13 juni 1990 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001035451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 26/05/2001 numac 2001035512 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 houdende organisatie en regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, wat onder meer de invoering van de euro betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035556 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verscheidene bepalingen tot regeling en subsidiëring van arbeid en vakantie van personeel tewerkgesteld door voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035561 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 tot uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035559 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035560 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001035563 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een subsidie aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001035601 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het e-government projectteam type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001035608 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot tweede bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001035609 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997

erratum

type erratum prom. 30/03/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000404 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. 30/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet. - Erratum type erratum prom. 30/03/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001000972 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum type erratum prom. 30/03/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001001167 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Erratum
^