Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001011160 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001011161 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012206 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001012208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf (1) type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 22/05/2001 numac 2001012207 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds van de betonindustrie type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 07/06/2001 numac 2001012209 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 11/04/2001 numac 2001012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincies Oost- en West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1988, betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001012221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 tot organisatie van de regelingen ter bevordering van de tewerkstelling in 1997 en 1998 type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 11/05/2001 numac 2001012234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 04/05/2001 numac 2001012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de groentenconservennijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001012240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genoemd "Waarborg- en sociaal Fonds der bedienden van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012243 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 betreffende de arbeidsduur en arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, van dezelfde wet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001007099 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juli 1987, houdende samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001007100 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juli 1987, houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XII van een basisoverlegcomité voor het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001011153 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001016096 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001016101 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst type ministerieel besluit prom. 28/03/2001 pub. 09/05/2001 numac 2001016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verordening nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief. - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - Kwalitatieve selectie van de aannemers

erratum

type erratum prom. 28/03/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001016184 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst. - Errata type erratum prom. 28/03/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdienst. - Errata

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. 28/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001022228 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beslissing van de Minister van Volksgezondheid tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met boviene spongiforme encefalopathie
^